Articles

Development of entrepreneurship and forms of self-employment in the innovative sectors of the economy

Bakyt Beknazarov, Roza Niyazbekova, Ussen Amirseitov, Aiganym Kokenova, Marzhan Daurbayeva, Madina Aitkazina

726    423