Articles

Entrepreneurial projects’ development: alternative sources of investments

Viktoriya Zabolotnikova, Irina Selezneva, Arzigul Nizamdinova, Tamara Mukhamedyarova-Levina, Sagynkul Praliyeva

665    454