Articles

The Modern Paradigm of Advertising in the Light of Sustainable Business Development

Natalia M. Mamedova, Zoya V. Bezveselnaya, Elena V. Malakhova, Valery S. Kozmin, Irina M. Kornilova, Tatyana I. Savinchenko

1952    806