Papers

Aleksy Kwilinski, Maryna Dielini, Oleg Mazuryk, Volodymyr Filippov, Vasyl Kitseliuk. SYSTEM CONSTRUCTS FOR THE INVESTMENT SECURITY OF A COUNTRY

Reference to this paper should be made as follows:
Kwilinski, A.; Dielini, M.; Mazuryk, O.; Filippov, V.; Kitseliuk, V. 2020. System constructs for the investment security of a country, Journal of Security and Sustainability Issues 10(1): 345-358. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(25)

Share: FacebookGoogle+LinkedInTwitterAdd this article to your Mendeley library
87    83

Lidiia Karpenko, Oksana Zhylinska, Hennadii Dmytrenko, Nataliia Poprozman, Viktoriia Koltun. SYNERGETIC MANAGEMENT TOOLS FOR ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

Reference to this paper should be made as follows:
Karpenko, L.; Zhylinska, O.; Dmytrenko, H.; Poprozman, N.; Koltun, V. 2020. Synergetic management tools for enterprise economic security, Journal of Security and Sustainability Issues 9(4): 1421-1430. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.4(25)

Share: FacebookGoogle+LinkedInTwitterAdd this article to your Mendeley library
204    164

Iryna Shopina, Dmytro Khomiakov, Nadiia Khrystynchenko, Serhii Zhukov, Dmytro Shpenov. CYBERSECURITY: LEGAL AND ORGANIZATIONAL SUPPORT IN LEADING COUNTRIES, NATO AND EU STANDARDS

Reference to this paper should be made as follows:
Shopina, I.; Khomiakov, D.; Khrystynchenko, N.; Zhukov, S.; Shpenov, D. 2020. Cybersecurity: legal and organizational support in leading countries, NATO and EU standards, Journal of Security and Sustainability Issues 9(3): 977-992. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(22)

Share: FacebookGoogle+LinkedInTwitterAdd this article to your Mendeley library
237    233

Dmytro Zhuravlov, Viktoriia Anishchuk, Denys Chyzhov, Volodymyir Pashynskyi, Mykola Zaitsev. THE DEFENSE-INDUSTRIAL COMPLEX AS THE BASIS OF THE NATIONAL SECURITY OF THE STATE

Reference to this paper should be made as follows:
Zhuravlov, D.; Anishchuk, V.; Chyzhov, D.; Pashynskyi, V.; Zaitsev, M. 2020. The defense-industrial complex as the basis of the national security of the state, Journal of Security and Sustainability Issues 9(3): 829-842. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(9)

Share: FacebookGoogle+LinkedInTwitterAdd this article to your Mendeley library
242    243

Olha Bezpalova, Stanislav Onopriienko, Serhii Tarasov, Zhanna Zavalna, Mykola Starynskyi. STATE ENVIRONMENTAL SECURITY IN NATIONAL AND GLOBALIZATION ASPECTS

Reference to this paper should be made as follows:
Bezpalova, O.; Onopriienko, S.; Tarasov, S.; Zavalna, Z.; Starynskyi, M. 2020. State environmental security in national and globalization aspects, Journal of Security and Sustainability Issues 9(3): 797-806. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(6)

Share: FacebookGoogle+LinkedInTwitterAdd this article to your Mendeley library
295    238

Mykhailo Loshytskyi, Oleksii Kostenko, Ihor Koropatnik, Galyna Tereshchuk, Vladyslav Karelin. ORGANIZATIONAL COMPETENCE OF NATO INFORMATION SECURITY POLICY

Reference to this paper should be made as follows:
Loshytskyi, M.; Kostenko, O.; Koropatnik, I.; Tereshchuk, G.; Karelin, V. 2020. Organizational competence of NATO information security policy, Journal of Security and Sustainability Issues 9(3): 735-746. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(1)

Share: FacebookGoogle+LinkedInTwitterAdd this article to your Mendeley library
266    278

Zenona Atkočiūnienė, Olga Miroshnychenko. TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE ROLE OF R&D SPILLOVERS IN INNOVATION DEVELOPMENT

Reference to this paper should be made as follows:
Atkočiūnienė, Z.; Miroshnychenko, O. 2019. Towards sustainable development: the role of r&d spillovers in innovation development, Journal of Security and Sustainability Issues 9(2): 409-419. https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2(4)

Share: FacebookGoogle+LinkedInTwitterAdd this article to your Mendeley library
314    260

Lidiia Karpenko, Oksana Zhylinska, Vasyl Zalizko, Pavlo Kukhta, Alona Vikulova. HUMAN DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF PROVISION OF THE SOCIAL SAFETY OF SOCIETY

Reference to this paper should be made as follows:
Karpenko, L.; Zhylinska, O.; Zalizko, V.; Kukhta, P.; Vikulova, A. 2019. Human development in the context of provision of the social safety of society, Journal of Security and Sustainability Issues 8(4): 725-734. https://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.4(15)

Share: FacebookGoogle+LinkedInTwitterAdd this article to your Mendeley library
490    400

Oksana Goncharenko, Olekcii Tohochynskyi, Kristina Sіrenko, Stanislav Chebonenko, Helena Tretiak. INNOVATIVE PERFORMANCE AS PRECONDITION OF SUSTAINABLE AND SECURE DEVELOPMENT

Reference to this paper should be made as follows:
Goncharenko, O.; Tohochynskyi, O.; Sіrenko, K.; Chebonenko, S.; Tretiak, H. 2019. Innovative performance as precondition of sustainable and secure development, Journal of Security and Sustainability Issues 8(3): 531-544. https://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3(19)

Share: FacebookGoogle+LinkedInTwitterAdd this article to your Mendeley library
583    426

Oksana Ryabchenko, Gennadii Golub, Natália Turčeková, Izabela Adamičková, Sergii Zapototskyi. SUSTAINABLE BUSINESS MODELING OF CIRCULAR AGRICULTURE PRODUCTION: CASE STUDY OF CIRCULAR BIOECONOMY

Reference to this paper should be made as follows:
Ryabchenko, O.; Golub, G.; Turčeková, N.; Adamičková, I.; Zapototskyi, S. 2017. Sustainable business modeling of circular agriculture production: case study of circular bioeconomy, Journal of Security and Sustainability Issues 7(2): 301-309. https://doi.org/10.9770/jssi.2017.7.2(10)

Share: FacebookGoogle+LinkedInTwitterAdd this article to your Mendeley library
918    827