Authors


First Name Last Name Institutions Papers
Vasyl Yakovych Nastyuk Yaroslav Mudryi National Law University 2
Valentinas Navickas Kaunas University of Technology 3
Valeriy Nikolayevskyy V. N. Karazin Kharkiv National University 1
Vitalii Nitsenko Odessa National University 2

Page 1 of 1, showing 4 records out of 4 total